รวม 140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รวม 140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้ในการแปล ที่รวบรวมมาให้ในบทความนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักแปลมือใหม่ที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพในอนาคต เพราะทุกคำล้วนแล้วแต่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเอกสารจริง และถูกต้องตามหลักเอกสารด้วย หากใครที่กำลังมองหา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการแปลภาษาเอกสารทุกประเภท มาดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ซึ่งเราได้แบ่งออกมาเป็น 10 หมวดหมู่ ด้วยกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คุณสามารถเลือกดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการตามหัวข้อด้านล่างได้เลย

การแปลภาษาคืออะไร

การแปลภาษาคือกระบวนการที่เปลี่ยนข้อความหรือคำพูดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษาความหมายและนัยยะของข้อความเดิมให้คงที่ หรือหากจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เหมือนกับการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนสองคนที่พูดภาษาไม่เหมือนกันนั่นเอง ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทาง นอกจากนี้ยังรวมถึงวัฒนธรรมและบริบทของทั้งสองฝ่ายด้วย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะแปลภาษา หรือถ่ายทอดความคิด และอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด การสะสมคลังคำศัพท์และประสบการณ์ด้านการแปลจึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการฝึกฝนทักษะการแปลเอกสาร สามารถใช้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ที่เรารวบรวมไว้ในบทความนี้ได้เลย

 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเอกสาร
 
 

40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเอกสาร

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเอกสารกัน ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ พบบ่อยในเอกสารทั่วไป หรือแม้แต่เอกสารราชการ หากแปลตามนี้แล้วล่ะก็ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ยื่นเอกสารที่ใดก็ผ่านฉลุย!

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
abstract(แอบสแทรคทฺ)บทคัดย่อ
application letter(แอพพลิเค'เชิน เลท เทอะ)จดหมายสมัครงาน
birth certificate(เบิร์ธ เซอทิฟ'ฟะเคท)สูติบัตร
business registration(บิซ'ซิเนส เรจจิสเทร'เชิน)ทะเบียนการค้า
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท)หนังสือรับรอง
certificate of Alien(เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แอล' เยิน)ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
certificate of marriage(เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แม'ริอิจ)ใบสำคัญการสมรส
certificates of origin(เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ ออ'ริจิน)ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
cheque(เชค)ใบสั่งจ่ายเงิน
company certificate(คัม'พะนี เซอทิฟ'ฟะเคท)หนังสือรับรองบริษัท
document(ดอก'ยะเมินทฺ) เอกสาร
driver's licence(ไดรเวอร์ซ ไลนเซน)ใบขับขี่
employment contract(เอมพลอย'เมินทฺ คอน'แทรคทฺ) สัญญาจ้าง
government document(กัฟ'เวิร์เมินทฺ ดอก'ยะเมินทฺ) เอกสารราชการ
handbill(แฮนบิล) ใบปลิว
handbook(แฮนบุ้ค) คู่มือ
house Particulars(เฮ้าซ พาร์ทิคคิวละ) ทะเบียนบ้าน
identity card(ไอเดน'ทิที คาร์ด)บัตรประจำตัวประชาชน
invoice(อิน'วอยซฺ) ใบสั่งของ, ใบแจ้งหนี้
legal document(ลี'เกิล ดอก'ยะเมินทฺ) เอกสารทางกฎหมาย
letter(เลทเทอะ) จดหมาย
manual(แมน'นวล) คู่มือ
medical certificate(เมด'ดิเคิล เซอทิฟ'ฟะเคท) ใบรับรองแพทย์
newsletter(นิวซ'เลทเทอะ) จดหมายข่าว
newspaper(นิวสเพเพอะ) หนังสือพิมพ์
notice(โน'ทิส) ใบแจ้งความ
official government papers(อะฟิช'เชิล กัฟ'เวิร์เมินทฺ เพ'เพอะส) เอกสารราชการ
official letter(อะฟิช'เชิล เลท'เทอะ) หนังสือราชการ
pamphlet(แพม'ฟลิท) เอกสารแผ่นพับ
passport(พาส'พอร์ท) หนังสือเดินทาง
quotation(โควเท'เชิน) ใบเสนอราคา
receipt(รีซีท) ใบเสร็จรับเงิน
resignation(เรสซิเน'เชิน) ใบลาออก
signature(ซิก'นะเชอะ) ลายซ็น ลายมือชื่อ ลงนาม
significance(ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) ความสำคัญ ประเด็นหลัก
stamp(สแทมพฺ) ตราประทับ
testament(เทส'ทะเมินทฺ) พินัยกรรม
transcript(แทรสซฺ'คริพทฺ) ใบรับรองผลการศึกษา
witholding Tax(วิธ'โฮลดิง แทคซฺ) ใบหัก ณ ที่จ่าย
court order(คอร์ทฺ ออร์'เดอะ) คำสั่งศาล
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลคู่มือ
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลคู่มือ

คำศัพท์เหล่านี้ใช้ในการแปลคู่มือ ซึ่งเป็นเอกสารจำเป็นในการทำความเข้าใจอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานเครื่องจักรกลที่ต้องอาศัยข้อควรระวังในการใช้ หากเจอคำศัพท์เหล่านี้ก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Manual(แมนยวล)คู่มือ
Quality Manual(ควอลอิทิ แมนยวล)คู่มือคุณภาพ
Procedure Manual(พโระซีเจอะ แมนยวล)ระเบียบปฏิบัติงาน
Objectives(อับเจคทิฟว)วัตถุประสงค์
Scope(ซโคฟ)ขอบเขต
Solution(โซลยูชัน)การแก้ไข
Suggestion(ซะเจซชัน)การแนะนำ
Caution(คอชัน) ข้อควรระวัง
Notice(โนทิซ)ข้อสังเกต
Maintenance(เมนทิแน็นซ)การบำรุงรักษา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลคู่มือ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลหนังสือรับรองบริษัท
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลหนังสือรับรองบริษัท

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท เหล่านี้พบเห็นได้ในหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งเรามีทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านและความหมาย มาให้ศึกษากัน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
ownership(โอน'เนอะชิพ)กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
accept(แอคเซพทฺ) การยอมรับ ยอมรับ
addresser(อะเดรสเซอ)ผู้พูด,ผู้ส่งสาร
agency(เอ'เจนซี)หน่วยงานราชการ
approve(อะพรูฟว)เห็นด้วย อนุมัติ
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท)หนังสือรับรอง
guarantor(แก'เรินเทอะ)ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง
illegal(อิลี'เกิล)ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ)ความไม่สำคัญ
private ownership(ไพรวิท โอน'เนอะชิพ)หน่วยงานธุรกิจของเอกชน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลจดหมาย
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลจดหมาย

หากต้องการส่งจดหมาย หรืออีมลให้กับเจ้านาย เพื่อน ญาติ ครอบครัว ฯลฯ คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถส่งอีเมลได้ถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
address(อะเดรส)ที่อยู่
advise(แอ็ดไฝส) คำแนะนำ, แจ้งให้ทราบ
attach(อะแทชฺ')แนบไฟล์,เอกสาร รูปภาพไปกับอีเมล
concern(คันเซิร์น)เกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน
deliver(ดิลิฟ'เวอะ)ส่ง(จดหมาย)
enclose(เอนโคลซ)แนบมา
forward(ฟอร์'เวิร์ด)การส่งต่ออีเมลทั้งหมดไปยังอีเมล์อื่น ๆ
junk mail(จังคฺ เมล)อีเมลขยะ, จดหมายขยะ
receive(รีซีฟว')รับ (รับจดหมาย)
subject(ซับ'จิคทฺ)เรื่อง, หัวข้ออีเมลที่จะเขียนส่งออก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนจดหมายและอีเมล เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเปเปอร์
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเปเปอร์

คำว่า 'เปเปอร์' ที่เรามักใช้เป็นทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ หมายถึงสิ่งพิมพ์ เอกสาร หรือรายงาน ในทางการ 'เปเปอร์' อาจหมายถึงบทความวิจัยหรือบทความวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการแปล

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Title(ไทเทิล)ชื่อเรื่อง
Author(ออเธอะ) ผู้เขียน
Curriculum(คะรีคอิวลัม) หลักสูตร
Course(โคซ)สาขาวิชา
Abstract(แอบสทแร็คท)บทคัดย่อ
Introduction(อีนทโระดัคชัน)บทนำ
Objective(อับเจคทิฟว)วัตถุประสงค์
Research Scope(ริเซิช ซโคพ)ขอบเขตการวิจัย
Result(ริสัลท)ผลการวิจัย
References(เรฟเออะเร็นซ)เอกสารอ้างอิง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลเปเปอร์ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเรซูเม่
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเรซูเม่

หากคุณแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ (Resume) ที่ถูกต้อง และคำศัพท์เรซูเม่ (Resume) ที่พบและใช้บ่อยที่สุด เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
career objective(คะเรียร อับเจค ทิฟว)จุดมุ่งหมายในการทำงาน
position(พะซิชเชิน)ตำแหน่ง
qualification(ควอลละฟะเคเชิน)คุณสมบัติ
work experience(เวิร์ค อิคเพียเรียน)ประสบการณ์การทำงาน
education(เอดจุเคเชิน)ประวัติการศึกษา
training(เทรนนิง)การอบรม
skills(สคิล)ทักษะและความสามารถพิเศษ
personal information(เพอซะเนิล อินฟอร์เมเชิน)ประวัติส่วนตัว
language skills(แลงเกว็จ สคิล)ทักษะการใช้ภาษา
hobby(ฮอบบี)งานอดิเรก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเรซูเม่ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเว็บไซต์
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเว็บไซต์

หากคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วและต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจโดยการแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้ได้เลย

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Algorithm(แอลกะริธธึม)ระบบการทำงานหรือการคิดผลลัพธ์ต่างๆ
Backlink(แบคลิงคฺ)ลิงก์ของเว็บไซต์หนึ่งที่อยู่บนเว็บไซต์อื่น
Category(แคททะกอรี)หมวดหมู่
Database(เดทะเบส)ฐานข้อมูล
Home Page(โฮมเพจ)หน้าแรกของเว็บไซต์
Header(เฮดเดอร์)ส่วนหัวของเว็บไซต์
Footer(ฟุตเทอร์)ส่วนท้ายของเว็บไซต์
Menu Bar(เมนูบาร์)ส่วนแถบเมนูของเว็บไซต์
Sitemap(ไซต์แมพ)แผนผังเว็บไซต์
Wireframe(ไวร์เฟรม)โครงร่างของเว็บไซต์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลเว็บไซต์ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเอกสารบริหารการศึกษา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งอาจพบเห็นได้จากเอกสารสำคัญต่าง ๆ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Accomplish(แอ็คคอมพลิช)ทำให้สำเร็จ
Adapting(อะแดพททิง)ปรับตัว
Administrative(แอ็ดมีนอิซทเรทิฝ)เกี่ยวกับการบริหาร
Assumption(แอ็ซซัมชัน)สรุป ข้อสันนิษฐาน
Compliance(ค็อมพไลแอ็นซ)การเป็นไปตามกำหนด
Contingent(ค็อนทีนเจ็นท)ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ยังไม่แน่นอน
Culture(คัลเชอะ)วัฒนธรรม
Decision making(ดิซีฉอัน เมคอิง)การตัดสินใจ
Effectiveness(เอ็ฟเฟคทิฝเน็ซ)ประสิทธิผล
Empowerment(เอ็มเพาเออะเม็น)การมอบอำนาจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลเอกสารด้านการศึกษา เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลเอกสารด้านการบริหารธุรกิจ
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเอกสารด้านการบริหารธุรกิจ

แนะนำคำศัพท์ที่บริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ ๆ ใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ซึ่งคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจนั้นเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หากใครที่ไม่ได้จบด้านนี้โดยตรงอาจสับสนและใช้ผิดได้ หากคุณได้แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ ใช้คำศัพท์เหล่านี้ได้เลย

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
profit(โปรฟิต)กำไร
quarter(ควาเตอร์)ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
liability(ไลอาบิลิตี้)หนี้สิน
venture capital(เวนเจอร์ เเคปปีต้อล)เงินร่วมลงทุน
interest(อินเทอร์เลส)ดอกเบี้ย
loan(โลน)เงินกู้
income statement(อีนคัม ซเทท เม็นท)งบกำไร/ขาดทุน
cash flow statement(แคชโฟล ซเทท เม็นท)งบกระแสเงินสด
strategy(สแทรททิจี)กลยุทธ์
entrepreneur(เอน เทร พรี นิว)ผู้ประกอบการ

ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลด้านบริหารธุรกิจอีกมากมาย คลิกที่นี่

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเภทเครื่องจักร
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเภทเครื่องจักร

เครื่องจักรแต่ละประเภทมีวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาที่เฉพาะเจาะจง และยังใช้ภาษาเฉพาะทางอีกด้วย ดังนั้นการรู้จักประเภทเครื่องจักรเป็นภาษาอังกฤษในเบื้องต้น จะช่วยให้คุณรู้และเข้าใจว่าเครื่องจักรแต่ละประเภทนั้นมีภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มาดูกันเลย

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Automatic bending machine(ออโทแมทิค เบนดิ่ง มะชีน)เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ
Band saw machine(แบนด์ ซอ มะชีน)เครื่องเลื่อยสายพาน
Bending machine(เบนดิ่ง มะชีน)เครื่องดัดขึ้นรูป
Drilling machine(ดริลลิง มะชีน)เครื่องเจาะ
Grinding Machine(ไกรดิ่ง มะชีน)เครื่องเจียร/ขัด
Injection molding machine(อินเจคเชิน โมลดิง มะชีน)เครื่องฉีดพลาสติก
laser engraving machine(เลเซอะ เอนเกรฟฝิ่ง มะชีน)เครื่องแกะสลักเลเซอร์
Lathe machine(เลธ มะชีน)เครื่องกลึง
Melting furnace(เมลทิ่ง เฟอร์เนส)เตาหลอม
Rolling Machine(โรลลิง มะชีน)เครื่องม้วนโลหะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องจักร ประเภทอื่น ๆ

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเภทหนังสือ
 
 

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเภทหนังสือ

เรารวบรวมคำศัพท์ประเภทของหนังสือ ที่มาพร้อมคำอ่าน และความหมาย อย่างละเอียด คำศัพท์ที่ใช้ในการแปลหนังสือ จะต้องใช้ว่าอย่างไร เรารวมมาให้คุณแล้วที่นี่

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Action(แอคชัน)หนังสือแอคชั่น
Adventure(แอ็ดเฝนเชอะ)หนังสือผจญภัย
Crime(คไรม)หนังสืออาชญากรรม
Drama(ดรามะ)หนังสือพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์
Fairytale(แฟริ เทล)เทพนิยาย
Historical fiction(อิซทอริแค็ล ฟีคฌัน)นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
Horror(ฮอเรอะ)วรรณกรรมเขย่าขวัญ
Romance(โระแมนซ)หนังสือนิยายรัก
Science fiction(ไซเอ็นซ ฟีคฌัน)นวนิยายวิทยาศาสตร์
Young adult(ยัง อะดัลท)วรรณกรรมวัยรุ่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหนังสือ ประเภทอื่น ๆ

 
 

บริการแนะนำ

นอกจาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ที่เราได้หยิบยกมากว่า 140 คำ เรายังมีบริการแปลเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณยิ่งขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาแปลด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลาหาคำศัพท์ให้ยุ่งยาก ให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราดูแล รับรองไม่ผิดหวัง เลือกบริการเหล่านี้ได้เลย

 
 

สรุป

บทความนี้ได้รวบรวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น จำนวน 140 คำ โดยคำศัพท์เหล่านี้ถูกคัดเลือกมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำงานในด้านการแปลหรือผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาได้เข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้และการใช้คำศัพท์เหล่านี้อย่างเข้าใจจะช่วยให้การสื่อสารและการถ่ายทอดความหมายเป็นไปอย่างชัดเจน ทำให้งานแปลมีคุณภาพและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสายอาชีพการแปลได้อย่างมาก

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ