คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ

คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ ภาษาอังกฤษ

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือมาให้คุณแล้วที่นี่ เพราะคู่มือคือสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก เปรียบเสมือนคำตอบของคำถามต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือจากการใช้งานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราไม่เคยปฏิบัติงานหรือใช้งานนั้นๆมาก่อน การเขียนคู่มือในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน เขียนได้หลายลักษณะ ตามความเหมาะสม โดยสิ่งที่สำคัญต้องให้เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่น รวมทั้งอาจนำเสนอในลักษณะของ Flow Chart แผนกลยุทธ์ รูปภาพ รูปการ์ตูน ซีดี หรือวีดีโอก็ได้

การจัดทำคู่มือมากกว่า 1 ภาษานั้นจะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ เพราะปัจจุบันการสื่อสารแบบ 2 ภาษานั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาก หากคุณเลือกการจัดทำคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่คู่มือต้องการสื่อสารได้ถูกต้องและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ก้าวสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะพบได้ในคู่มือทุกประเภท คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนคู่มือ คำศัพท์คู่มือ คำศัพท์คู่มือการปฏิบัติงาน คำศัพท์คู่มือการใช้งาน พร้อมคำอ่านและความหมาย อย่างถูกต้อง นำไปใช้งานได้ทันที

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลคู่มือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแปลคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งาน หรือแปลเอกสารคู่มือประเภทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ โดยทีมงานผู้แปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับคู่มือที่คุณต้องการโดยตรง ให้เราเป็นผู้ดูแลงานชิ้นสำคัญของคุณได้โดยไม่ต้องลังเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Manualแมนยวลคู่มือ
Quality Manualควอลอิทิ แมนยวลคู่มือคุณภาพ
Procedure Manualพโระซีเจอะ แมนยวลระเบียบปฏิบัติงาน
Work Manualเวิค แมนยวลคู่มือการปฏิบัติงาน
Work Instructionเวิค อินซทรัคชันวิธีปฏิบัติงาน, วิธีการทำงาน
Objectivesอับเจคทิฟววัตถุประสงค์
Workflowเวิคฟโลแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
Scopeซโคฟขอบเขต
Definitionเดฟินีชอันคำจำกัดความ
Responsibilitiesริซพอนซิบีลอิทิหน้าที่ความรับผิดชอบ
Reference Documentเรฟเออะเร็นซ ดอคอิวเม็นทเอกสารอ้างอิง
Recordเรคออดเอกสารบันทึก
Backgroundแบคกราวดประวัติความเป็นมา
Regulationเรกิวเลชันข้อบังคับ
Issueอิชชิวปัญหา, อุปสรรค
Solutionโซลยูชันการแก้ไข
Recommendationเรคอมเม็นเดชันข้อเสนอแนะ
Suggestionซะเจซชันการแนะนำ
Cautionคอชันข้อควรระวัง
Noticeโนทิซข้อสังเกต
Cleaningคลีนอิงการทำความสะอาด
Maintenanceเมนทิแน็นซการบำรุงรักษา
Quality Checkควออิทิ เช็คการตรวจสอบคุณภาพ
Installationอินซทอเลชันการติดตั้ง
Useful lifeยูซฟุล ไลฟอายุการใช้งาน
Guaranteeแกเร็นทีการรับประกัน
Durabilityดยูระบีลอิทิความทนทาน
Safetyเซพทิความปลอดภัย
Control panelค็อนทโรล เพนเอ็ลแผงควบคุม
Frequently asked questions (FAQ)ฟรีคเว็นทลิ อาซค คเวซชันคำถามที่พบบ่อย

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ