คำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

คำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

รวมตัวอย่างคำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

ไม่เพียงแต่เอกสารการเรียนการสอน แต่ยังรวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆ ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในยุคปัจจุบันเรื่องของการบริหารการศึกษา เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเกิดจากการผลักดันจากสถานการณ์ต่างๆ และที่สำคัญคือนโยบายของผู้บริหารในระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญที่สุดของระบบการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลในองค์กรร่วมมือกัน ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนมีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาจำนวนมากได้ทำการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆให้ทัดเทียมกับนานาชาติและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเป็นสากลมากขึ้น เอกสารเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา คําศัพท์ทางการบริหารการศึกษา พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

แต่หากคุณมีความจำเป็นต้องแปลเอกสารการบริหารการศึกษา บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เราให้บริการแปลงานด้านการบริหารการศึกษา โดยทีมงานแปลภาษามืออาชีพ มีประสบการณ์ในการแปลนับ 10 ปี รับประกันความพึงพอใจ นอกจากผลงานแปลคุณภาพที่คุณจะได้รับแล้ว ยังสามารถวางใจได้ว่าเอกสารด้านการบริหารการศึกษาของสถาบันของคุณจะไม่มีการรั่วไหล เพราะทางบริษัทจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่ต่ออย่างแน่นอน

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Accomplishแอ็คคอมพลิชทำให้สำเร็จ
Adaptingอะแดพททิงปรับตัว
Administrativeแอ็ดมีนอิซทเรทิฝเกี่ยวกับการบริหาร
Assumptionแอ็ซซัมชันสรุป ข้อสันนิษฐาน
Autonomyออทอนโอะมิการปกครองตนเอง
Complianceค็อมพไลแอ็นซการเป็นไปตามกำหนด
Couplingคัพลิงข้อต่อ
Contemporaryค็อนเทมโพะเรริร่วมสมัย รุ่นเดียวกัน
Contingentค็อนทีนเจ็นทขึ้นอยู่กับสภาวะที่ยังไม่แน่นอน
Contingencyค็อนทีนเจ็นซิกรณีซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
Cultureคัลเชอะวัฒนธรรม
Circumstanceเซอคัมสแท็นซสถานการณ์ เหตุการณ์แวดล้อม
Decision makingดิซีฉอัน เมคอิงการตัดสินใจ
Disciplineดีซอิพลินฝึกหัด วินัย
Educationเอดยุเคชันการศึกษา
Effectivenessเอ็ฟเฟคทิฝเน็ซประสิทธิผล
Efficiencyเอ็ฟฟีฌเอ็นซิประสิทธิภาพ
Empowermentเอ็มเพาเออะเม็นการมอบอำนาจ
Enhanceเอ็นฮานซส่งเสริม
Essentialเอ็ซเซนแช็ลจำเป็น สำคัญ
Existเอ็กสีซทคงอยู่
Expertiseเอคซเพอะทีสความรู้ความชำนาญ
Featureฟีเชอะลักษณะสำคัญ
Formalizationฟอแม็ลไลเสชันการทำให้ถูกต้องตามแบบแผน
Formal organizationฟอแม็ล ออแกะไนเสชันองค์การอย่างเป็นทางการ
Functionฟังชันหน้าที่
Hierarchy of authorityไฮเออะราคิ ออฟ ออธอริทิการจัดลำดับสำคัญของอำนาจ
Importantอิมพอแท็นทสำคัญ
Interactionอินเทอะแรคทชันการปฏิสัมพันธ์
Interactอีนเทอะแรคทปฏิสัมพันธ์
Integrationอินทิกเรชันการรวบรวม
Interdependenceอินเทอดิเพนเด็นซการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
Interestอีนทเร็ซทความสนใจ
Maximizeแมคซะไมซทำประโยชน์สูงสุด
Mediateมีดิเอทลดผลกระทบ
Motivatorโมทิเฝทเทอผู้เป็นแรงจูงใจ
Narrow span of controlแนโร ซแพ็น ออฟ ค็อนทโรลสายบังคับบัญชา
Needนีดความต้องการ ความจำเป็น
Normนอมบรรทัดฐาน
One best wayวัน เบ็ซท เวทางที่ดีที่สุด
Organizationออแกะไนเสชันองค์การ องค์กร
Performanceเพอะฟอแม็นซการกระทำ การปฏิบัติ การดำเนินการ
Perspectiveเพิซเพคทิฝทัศนคติ มุมมอง
Potentialโพะเทนแช็ลศักยภาพ
Principleพรินซะเพิลหลักการ
Primarilyพไรเมะริลิเบื้องต้น ที่สำคัญที่สุด
Procedureพโระซีเจอะวิธีการ
Pervadeเพอะเฝดแพร่หลาย กระจาย
Rationalแรชอะแน็ลมีเหตุผล ที่ใช้เหตุผล
Rationalityแรชะแนลอิทิความมีเหตุผล
Scientificไซเอ็นทีฟอิคใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
Specializationซเพแฌะไลเสชันการมีความชำนาญพิเศษ
Structureซทรัคเชอะโครงสร้าง
Supervisionซยูเพอะฝีฉอันการนิเทศ
Survivalเซอะไฝฝแอ็ลการอยู่รอด
Systemซีซเท็มระบบ
Taskทาซคภาระงาน
Teamworkทีมเวิคการทำงานเป็นกลุ่ม

ยังมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ