คำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

คำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา
 

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแปลเอกสารการบริหารการศึกษาเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในเรื่องของการบริหารการศึกษาซึ่งเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทาง ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ของเราจึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและความหมาย มากกว่า 50 คำศัพท์มาให้คุณเเล้ว จะมีคำศัพท์อะไรบ้างไปดูกันเลย

 

ความสำคัญของคำศัพท์ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลในองค์กรร่วมมือกัน ดำเนินการตามระเบียบแบบแผน มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์กร โดยต้องใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาจำนวนมากได้มีการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆให้ทัดเทียมกับนานาชาติและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นการแปลเอกสารด้านการบริการการศึกษาจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษาด้วย 

รวมคำศัพท์เอกสารบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ
 

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา

หากกำลังมองหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา คําศัพท์ทางการบริหารการศึกษา พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้อง ที่สามารถนำไปใช้ในด้านการแปลเอกสาร หรือใช้ในด้านการสื่อสาร เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษา พร้อมคำอ่านและความหมาย มากกว่า 50 คำศัพท์ ไว้ในบทความนี้ ได้เเก่

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Accomplish แอ็คคอมพลิชทำให้สำเร็จ
Adaptingอะแดพททิง ปรับตัว
Administrative แอ็ดมีนอิซทเรทิฝเกี่ยวกับการบริหาร
Assumptionแอ็ซซัมชันสรุป ข้อสันนิษฐาน
Autonomyออทอนโอะมิการปกครองตนเอง
Complianceค็อมพไลแอ็นซการเป็นไปตามกำหนด
Couplingคัพลิงข้อต่อ
Contemporaryค็อนเทมโพะเรริร่วมสมัย รุ่นเดียวกัน
Contingentค็อนทีนเจ็นทขึ้นอยู่กับสภาวะที่ยังไม่แน่นอน
Contingencyค็อนทีนเจ็นซิกรณีซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
Cultureคัลเชอะวัฒนธรรม
Circumstanceเซอคัมสแท็นซสถานการณ์ เหตุการณ์แวดล้อม
Decision makingดิซีฉอัน เมคอิงการตัดสินใจ
Disciplineดีซอิพลินฝึกหัด วินัย
Educationเอดยุเคชันการศึกษา
Effectivenessเอ็ฟเฟคทิฝเน็ซประสิทธิผล
Efficiencyเอ็ฟฟีฌเอ็นซิประสิทธิภาพ
Empowermentเอ็มเพาเออะเม็นการมอบอำนาจ
Enhanceเอ็นฮานซส่งเสริม
Essentialเอ็ซเซนแช็ลจำเป็น สำคัญ
Existเอ็กสีซทคงอยู่
Expertiseเอคซเพอะทีสความรู้ความชำนาญ
Featureฟีเชอะลักษณะสำคัญ
Formalizationฟอแม็ลไลเสชันการทำให้ถูกต้องตามแบบแผน
Formal organizationฟอแม็ล ออแกะไนเสชันองค์การอย่างเป็นทางการ
Functionฟังชันหน้าที่
Hierarchy of authorityไฮเออะราคิ ออฟ ออธอริทิการจัดลำดับสำคัญของอำนาจ
Importantอิมพอแท็นทสำคัญ
Interactionอินเทอะแรคทชันการปฏิสัมพันธ์
Interactอีนเทอะแรคทปฏิสัมพันธ์
Integrationอินทิกเรชันการรวบรวม
Interdependenceอินเทอดิเพนเด็นซการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
Interestอีนทเร็ซทความสนใจ
Maximizeแมคซะไมซทำประโยชน์สูงสุด
Mediateมีดิเอทลดผลกระทบ
Motivatorโมทิเฝทเทอผู้เป็นแรงจูงใจ
Narrow span of controlแนโร ซแพ็น ออฟ ค็อนทโรลสายบังคับบัญชา
Needนีดความต้องการ ความจำเป็น
Normนอมบรรทัดฐาน
One best wayวัน เบ็ซท เวทางที่ดีที่สุด
Organizationออแกะไนเสชันองค์การ องค์กร
Performanceเพอะฟอแม็นซการกระทำ การปฏิบัติ การดำเนินการ
Perspectiveเพิซเพคทิฝทัศนคติ มุมมอง
Potentialโพะเทนแช็ลศักยภาพ
Principleพรินซะเพิลหลักการ
Primarilyพไรเมะริลิเบื้องต้น ที่สำคัญที่สุด
Procedureพโระซีเจอะวิธีการ
Pervadeเพอะเฝดแพร่หลาย กระจาย
Rationalแรชอะแน็ลมีเหตุผล ที่ใช้เหตุผล
Rationalityแรชะแนลอิทิความมีเหตุผล
Scientificไซเอ็นทีฟอิคใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
Specializationซเพแฌะไลเสชันการมีความชำนาญพิเศษ
Structureซทรัคเชอะโครงสร้าง
Supervisionซยูเพอะฝีฉอันการนิเทศ
Survivalเซอะไฝฝแอ็ลการอยู่รอด
Systemซีซเท็มระบบ
Taskทาซคภาระงาน
Teamworkทีมเวิคการทำงานเป็นกลุ่ม

 
 

บริการเเนะนำเพิ่มเติม

นอกจากจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสารการบริหารการศึกษามาเเจกกันเเล้ว เราขอเเนะนำบริการแปลภาษากับ pawano.com ที่มีนักแปลมืออาชีพ มีเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานแปลทุกครั้ง พร้อมมีการประทับตรารับรองการแปลจากบริษัท โดยขอแนะนำบริการแปลภาษาอังกฤษดังนี้

 
 

หลังจากได้เรียนรู้คำศัพท์ของเอกสารการบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน และความหมาย กันไปแล้ว อย่าลืมนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ พร้อมนำคำศัพท์ไปใช้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านของการทำงาน หรือหากใครที่ต้องการแปลภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ จากนักแปลที่เป็นคนจริงๆ โดยไม่ใช้เครื่องมือในการแปล พร้อมมีการตรวจแก้ไขไวยากรณ์ สามารถเลือกใช้บริการกับเราได้ที่ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ผู้ให้บริการแปลภาษาอย่างมืออาชีพและตรงไปตรงมา 

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ