คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้

คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้

คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้น ที่ควรรู้

เราได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้มาให้คุณ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพของตนเองมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก

เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราจึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายและรัฐศาสตร์ในเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เราจึงได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรรู้ คำศัพท์กฎหมาย คำศัพท์รัฐศาสตร์ คำศัพท์การเมือง ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 60 คำมาให้ โดยประกอบไปด้วยคำศัพท์ คำอ่าน และความหมาย สามารถนำไปใช้งานต่อได้ในทันที ไม่ว่าจะประกอบการเรียน การทำรายงาน การแปลภาษาและอื่นๆ

แต่หากคุณต้องการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราคือศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ แปลโดยนักแปลที่มีความเชียวชาญในการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ มีประสบการณ์ให้บริการแปลภาษามากว่า 10 ปี สามารถแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ให้คุณได้ทุกประเภท

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Lawลอกฎหมาย
Ruleรูลกฎ, กฎข้อบังคับ
Actแอ็คทพระราชบัญญัติ
Administrative lawแอ็ดมีนอิซทเรทิฝ ลอกฎหมายปกครอง
Civil lawซิฝอิล ลอกฎหมายแพ่ง
Commercial lawค็อมเมอแฌ็ล ลอกฎหมายพาณิชย์
Constitutional lawคอนสทิยูฌะแน็ล ลอกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Offenceอ็อฟเฟนซ ลอการกระทำความผิด, ความผิด
Confinementค็อนไฟนเม็นทการกักขัง, การกักกัน, การจำคุก
Redemptionริเดมฌันการซื้อคืน, การไถ่ถอน, การไถ่คืน, การปลดเปลื้องหนี้, การชำระหนี้
Life sentenceไลฟ เซนเท็นซการ(ตัดสิน)ลงโทษจำคุก
Life imprisonmentไลฟ อิมไพรซะเมนการจำคุกตลอดชีวิต
Executionเอคซิคยูฌันการประหารชีวิต
Protestพโรเท็ซทคัดค้าน, การคัดค้าน
Intentionอินเทนฌันความตั้งใจ, เจตนา
Federal courtเฟดเออะแร็ล โคทศาลชั้นต้น
Court of appealโคท ออฟ แอ็พพีลศาลอุทธรณ์
Supreme courtซิวพรีม โคทศาลฎีกา
Crimeคไรมอาชญากรรม
Proceedingพโระซีดอิงกระบวนการพิจารณาในศาล
Alleged offenderแอ็ลเลจด อ็อฟเฟนเดอผู้ต้องหา
The accusedเดอะ แอ็คยูสดข้อหา, กล่าวหา
Judgmentจัจเม็นทคำพิพากษา
Compensateคอมเพ็นเซทค่าเสียหาย
Chargeชาจข้อกล่าวหา
Defendantดิเฟนแด็นทจำเลย
Plaintiffพเลนทิฟโจทก์
Premedพลิเมดสันนิษฐาน
Bailingเบลลิ่งการประกันตัว
Witnessวีทเน็ซพยานบุคคล
Evidenceเอฝอิเด็นซพยานเอกสาร
Adjudicationแอะจูดิเคฌันการพิจารณาพิพากษา
Regimeเรฉีมระบอบการปกครอง
Claimคเลมข้ออ้าง, ฟ้องร้อง
Adjudgedแอะจัจตัดสิน
Mobม็อบผู้ชุมนุมประท้วง
Political participationโพะลีทอิแค็ล พาทิซิเพชันการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Deceptionดิเซพชันการหลอกลวง
Civil warซิฝอิล วอสงครามกลางเมือง
Dissolve the parliamentดิสอลฝ เดอะ พาลิเม็นทการยุบสภา
Prime Minister พไรม มีนอิซเทอะนายกรัฐมนตรี
Political corruptionโพะลีทอิแค็ล เคาะรัพชันทุจริตทางการเมือง
Briberyบไรบเออะริการให้สินบน
Electoral fraudอิเลคเทอะแร็ล ฟรอดการโกงการเลือกตั้ง
Centralizationเซนทแระไลเสชันการรวมอำนาจ
Decentralizationดีเซนทแระไลเสชันการกระจายอำนาจ
Democracyดิมอคระซิประชาธิปไตย
Electionอิเลคชันการเลือกตั้ง
Political partyโพะลีทอิแค็ล พาทิพรรคการเมือง
Referendumเรเฟอะเรนดัมการออกเสียงประชามติ
Revolutionเรโฝะลยูชันการปฏิวัติ
Amnestyแอมเน็ซทินิรโทษกรรม
Emergency decreeอิเมอเจ็นซิ ดิครีประกาศภาวะฉุกเฉิน
Negotiationsนิโกฌิเอชันการเจรจาต่อรอง
Disbandดิซแบนดสลายการชุมนุม
Reconciliationเรค็อนซิลิเอชันการทำให้ปรองดอง การสมานฉันท์
Constituentค็อนสทีทชุเอ็นทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
Inequalityอินิควอลอิทิความไม่เสมอภาค
Justiceจัสอิซความยุติธรรม
Violenceไฝโอะเล็นซความรุนแรง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ