คำศัพท์ที่ใช้ในการแปลสัญญา

คำศัพท์ที่ใช้ในการแปลสัญญา


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับแปลเอกสารสัญญา (พร้อมคำอ่าน)

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลสัญญามาให้คุณแล้วที่นี่ สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานรัฐ ว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กันและกัน ในเชิงกฎหมาย สัญญา ก็คือข้อตกลง หรือเจตจำนงค์ของอย่างน้อยตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มีร่วมกัน ที่จะกระทำหรือไม่กระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีพันธะผูกพันต่อกันทางกฎหมาย หรือเป็นข้อตกลงที่อาจให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายบางอย่าง มักจะเป็นรูปแบบเอกสารลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ลงท้ายด้วยลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย และอาจมีของพยานด้วยก็ได้

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นหนังสือสัญญาต่าง ๆ จะมีผลทางกฎหมายตามมา หากคุณอ่านไม่ละเอียดมากพอหรือไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาสัญญานั้น ๆ ก็จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันที แล้วยิ่งในกรณีเมื่อคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วย เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลสัญญา คําศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้อง มาให้คุณ แต่เอกสารสัญญานั้นขนาดเป็นภาษาไทยเองยังมีความยุ่งยากซับซ้อนในด้านภาษา ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเขียนสัญญาขึ้นมาได้ แล้วเมื่อต้องทำเป็นภาษาอื่นๆ ด้วยจึงสร้างความยุ่งยาก กังวลใจเป็นอย่างมาก หากเอกสารมีความผิดพลาดไม่ถูกต้องคงจะไม่ดีแน่ เพราะเอกสารสัญญามีผลทางกฎหมายด้วย

แต่มาถึงตรงนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดหาตัวช่วย ปัญหาทุกอย่างที่ท่านกังวลใจจะหมดไปหากเลือกใช้บริการรับแปลสัญญากับเรา บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับแปลสัญญาโดยนักแปลเฉพาะทางในระดับมาตรฐานสูงกว่าการแปลทั่วไป รับรองความพึงพอใจของท่าน เอกสารแปลทุกชิ้นจะผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือท่าน และเรายังสามารถรับรองเอกสารได้อีกด้วย จึงสามารถนำเอกสารแปลสัญญาของเราไปใช้งานได้อย่างแน่นอน รับประกันความพึงพอใจ

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Contractคอนแทรคทสัญญา
Bindไบนดที่สัมพันธ์
Breachบรีชการฝ่าฝืนกฏหมาย สัญญา
Unilateral contractยูนิแลทเออะแรล คอนแทรคทสัญญาฝ่ายเดียว
Bilateralไบแลทเออะแร็ลสัญญาผูกพันสองฝ่าย
Mutualมยูชวลร่วมกัน
Reciprocal contractรีซิพระเคิล คอนแทรคทสัญญาต่างตอบแทน
Multilateralมัลทิแลทเออะแร็สัญญาที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย
Acceptanceแอ็คเซพแท็นซการตอบรับ
A minor personอะ ไมเนอะ เพอเซินผู้เยาว์
Agreementอักรีเม็นทการเห็นพ้อง
Amendอะเมนดทำให้ดีขึ้น ทำให้ถูกต้อง
Amendmentอะเมนดเม็นทการแก้ไข การพัฒนาขึ้น
Empoweredเอ็มเพาเออะมีสิทธิ
Ratificationแรทิฟิเคฌันการให้สัตยาบัน
Sui juris personซยูไอ จูริซ เพอเซินผู้บรรลุนิติภาวะ
Obligateออบบลิเกทผูกมัด
Obligationออบบลิเกฌันสัญญาผูกมัด
Obligeโอะบไลจบังคับ
Persuasionเพิซเวฉันการชักชวน
Protectพโระเทคทป้องกัน
Signไซนสัญลักษณ์
Principalพรีนซิแพ็ลตัวการ
Ascendantอะเซนเดินทฺบุพการี
Public prosecutorพับลิค พรอซอิคยูเทอะพนักงานอัยการ
Custodyคัซโทะดิอยู่ในความดูแล
Contraryคอนทเระริขัดต่อกฎหมาย
Written defamationริทเทิน เดฟะเมฌันความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการเขียน
Trademarkเทรดมาร์คฺเครื่องหมายการค้า
Patentเพเท็นทสิทธิบัตร
Indemnityอินเดมนิทิเรียกร้องสินไหมทดแทน
Usuriousยูซิวเรียสกินดอกเบี้ยสูงผิดปกติ
Stipulateซทีพอิวเลทข้อกำหนด
Earnestเออเน็ซทมัดจำ
Defaultดิฟอลทผิดสัญญา
Initiateอินีฌอิเอทริเริ่ม
Obligationออบลิเกฌันหนี้
Death penaltyเด็ธ เพนอ็ลทิโทษประหารชีวิต
Misappropriationมิแซ็พโรพริเอฌันการยักยอก การทุจริต
Several liability เซฟเออะแร็ล ไลอะบีลอิทิรับผิดร่วมกัน
Personally liableเพอแน็ลลิ ไลอะเบิลรับผิดส่วนตัว
Implied authority อิมพไลด ออธอริทิการมอบอำนาจโดยปริยาย
Power of attorneyเพาเออะ ออฟ แอ็ทเทอนิหนังสือมอบอำนาจ
Vendeeเวนดีผู้ซื้อ
A titleholderอะ ไทเทิลโฮลเดอะผู้ถือกรรมสิทธิ์
Clauseคลอสอนุพากย์ ข้อตกลง ข้อกำหนด
Contractualค็อนทแรคชวลเกี่ยวกับสัญญา
Currentlyเคอเร็นทลิในปัจจุบัน
Realtyรีลทิที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
Personaltyเพอซแน็ลทิสังหาริมทรัพย์
Tendersเทนเดอะประมูล
Deriveดิไรฝได้รับ
Doneeโดนีผู้รับการให้โดยเสน่าหา
Suretyชัวทีผู้ค้ำประกัน
Suretyshipการค้ำประกัน
Recoverริคัฝเออะการได้กลับคืน การฟื้นตัว
Principalพรีนซิแพ็ลเงินต้น
Mortgageมอกิจการจำนอง
Due paymentดยู เพเม็นทผิดนัดชำระหนี้
Collateralค็อลแลทเออะแร็ลทรัพย์สมบัติค้ำประกัน
Foreclosureโฟคโลเฉอะการยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้
Lapseแล็พซ ระงับไป สิ้นสุดลง ล่วงพ้นเวลา
Liquidationลิคควิเดเชินการชำระหนี้
Liquidatorลีควิเดเทอะผู้ชำระบัญชี
Amalgamationอะแมลกะเมฌัน การควบเข้ากัน
Quorumคโวรัมองค์ประชุม
Contemptค็อนเทมทหมิ่นประมาท
Accusedแอ็คยูสดจำเลยคดีอาญา
Prosecuteพรอซอิคยูทการฟ้องร้อง
Solicitorโซะลีซอิเทอะทนายความ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ