เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 และวิธีป้องกัน ภาษาญี่ปุ่น

เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 และวิธีป้องกัน ภาษาญี่ปุ่น

เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 และวิธีป้องกัน ภาษาญี่ปุ่น

Coronavirus คือ “ชื่อของไวรัส” หรือ Coronavirus disease starting in 2019 ก็คือ Covid-19 โดยได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

WHO คือ “องค์การอนามัยโลก” (ย่อมาจาก World Health Organization) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก

Work From Home (WHF) คือ การทำงานจากที่บ้าน โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

รู้จักคำว่า COVID-19

COVID-19

CO ย่อมาจาก Corona

VI ย่อมาจาก Virus

D ย่อมาจาก Disease

19 ย่อมาจาก 2019

วิธีการรักษา COVID-19 ภาษาญี่ปุ่น

コロナウィルス(Coronavirus)เชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)

感染者の身体からの การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย

分泌液を通して飛沫感染 เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และการสัมผัส

または、呼吸・接触などで拡散されるから ผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ

この病気は、かなり感染しやすい。 ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ

この種類のウィルスでは、สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้

遺伝暗号化されたことで เป็นไวรัสที่มีการแปลรหัสพันธุกรรม

媒体となる生物に侵入し、เพื่อให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

人間同士の感染の จึงเป็นที่มาของการติดต่อ

由来となる。จากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

一般的な予防方法としては、วิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ทั่วไปคือ

生物を食べず、必ずちゃんと火を通した食べ物を食べること。กินอาหารสุกเท่านั้น ไม่กินอาหารดิบ

または、熱い食べ物を食べて、媒体スプーンを使って、良く手を洗うで และกินของที่ร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ

この疾患の拡散をある程度予防することができる。จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง

人が混雑な場所に必ずマスクを着用するのもよく効く。รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนแออัดด้วย

常に手をきれいに洗う。ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

火を通した食べ物だけを食べる。รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น

他人との私物を共用しない。 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

常にマスクを着用する。 ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

混雑な場所を避ける。 เลี่ยงสถานที่แออัด

咳やくしゃみをしている感染者のと距離を確保する。 ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม

十分に睡眠時間を取る。 พักผ่อนให้เพียงพอ

動物との触れ合いを避ける。เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น