ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอวีซ่าไปประเทศจีน ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอวีซ่าไปประเทศจีน ต้องทำอย่างไร
ขอวีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน ต้องทำอย่างไร? 

หลาย ๆ ท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า การไปประเทศจีน ต้องขอวีซ่าไหม? เพราะการเดินทางไปประเทศจีนเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังระดับโลก ทั้งเมืองเก่าแก่ และธรรมชาติ แต่การขอวีซ่าอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลไม่น้อยเลย บทความนี้ เรามีขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถขอวีซ่าจีนได้อย่างราบรื่น จะมีขึ้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย


ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารที่จำเป็น

การขอวีซ่าจีน ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น และต้องทำการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการขอวีซ่า ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน

สำหรับบุคคลทั่วไป
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ << แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจีน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 4. ใบจองที่พัก / โรงแรม
 5. หนังสือเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (ในกรณีที่ทำวีซ่าธุรกิจ)
 6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ในกรณีที่ทำวีซ่าธุรกิจ)
 7. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33 มม. กว้างส่วนศีรษะ: 15 มม. ถึง 22 มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา และควรใส่เสื้อสีตัดกับสีขาว พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต และอย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
ตัวอย่างรูปถ่าย ขอวีซ่าจีน

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
กรณีเดินทางกับพ่อและแม่
 1. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 2. สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
 6. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น

กรณีเดินทางกับผู้อื่น ที่ไม่ใช่พ่อและแม่
หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเดินทางกับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อและแม่ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น พร้อมระบุความสัมพันธ์ *ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น


ขั้นตอนที่ 2 นัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่าจีน แบบออนไลน์

หลังจากเตรียมเอกสารที่จำเป็นแล้ว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการนัดหมายแบบออนไลน์กับทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อน โดยการกรอกแบบฟอร์มนัดหมายออนไลน์ที่นี่ << แบบฟอร์มนัดหมายขอวีซ่าจีน 

เมื่อทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อ ลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า และต้องเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย


ขั้นตอนที่ 3 เดินทางไปยื่นเอกสารตามวันนัดหมาย

หากถึงเวลานัดหมายแล้ว ให้คุณเดินทางไปยื่นเอกสารที่ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ที่ตั้ง 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888 โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
  - แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
  - แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้นและเขียนคิวให้ แล้วไปรอยื่นเอกสารในโซนที่เจ้าหน้าที่บอก
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด
 4. หากเอกสารไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นเรื่องขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว


ข้อแนะนำ
 • ผู้เดินทางต้องไปก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที
 • เมื่อเดินทางถึงศูนย์วีซ่าแล้ว ให้แสดงใบนัดหมาย และแจ้งชื่อผู้สมัครแก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรคิว เมื่อหมายเลขคิวถูกเรียก ให้นำใบสมัครยื่นแก่เจ้าหน้าที่ตามหมายเลขช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ ศูนย์ฯ จะไม่รับใบสมัครการขอวีซ่าที่ไม่มีการนัดหมาย
 • หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์


ขั้นตอนที่ 4 รับวีซ่า

เมื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบนัดสำหรับไปรับวีซ่า เพียงเท่านี้ก็ได้วีซ่าจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ขั้นตอนในการยื่น ขอวีซ่าจีน

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีน

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาทเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 750 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกสองครั้ง 2,000 บาท เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 750 บาท


วีซ่าจีนด่วน แบบ 3 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 1,105 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกสองครั้ง 2,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 1,105 บาท
 • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน
(อัปเดตเมื่อ 10 ส.ค. 2566 - ข้อมูลอ่านมีการเปลี่ยนแปลง)สถานที่ในการขอวีซ่าจีน

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 Email: [email protected]


ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร: 02-207-5888, 02-207-5999 (งดรับโทรศัพท์ ชั่วคราว)

เวลา: จันทร์ ถึง ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นคำร้อง: ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้
รับวีซ่า: ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบรับผลวีซ่า


สรุป

การขอวีซ่าจีน จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากคุณเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ก็จะทำให้คุณสามารถขอวีซ่าได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก หากคุณสนใจใช้บริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย พร้อมประทับตรารับรองการแปล สามารถติดต่อหาเราได้เลยที่

เบอร์โทรศัพท์: 09 3397 4214
อีเมล: [email protected]
ไลน์ไอดี: @pawano

เราพร้อมให้บริการแปลภาษาอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในภาษา และมีเจ้าของภาษาช่วยตรวจสอบคำแปล มั่นใจได้เลยว่างานแปลของคุณมีคุณภาพอย่างแน่นอน


บทความ ภาษาจีน