วิธีส่งเสริมการท่องเที่ยวและการนำเที่ยวในประเทศไทย

วิธีส่งเสริมการท่องเที่ยวและการนำเที่ยวในประเทศไทย

เม็ดเงินมหาศาลที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างทุกวันนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติให้มาเที่ยวประเทศไทยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมัคคุเทศก์ต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน นอกเหนือจากการแปลภาษาจีนกลางได้ชำนาญแล้ว ยังต้องรู้วิธีแนะนำและคัดเลือกนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย ลองมาดูสิว่าจะหาวิธีสร้างการท่องเที่ยวแข็งแรงด้วยนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพได้อย่างไรบ้าง

ใส่ใจประวัติของนักท่องเที่ยวที่อาจสร้างปัญหาการใส่ใจประวัติและรายละเอียดบางประการของนักท่องเที่ยวไม่ใช่การหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นการใส่ใจรายละเอียดของนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้ดูแลให้ครบทุกด้าน ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะช่วยให้หลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวที่อาจเป็นอาชญากรหรือผู้ที่ทำผิดกฎหมายด้านใดด้านหนึ่งที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาตามมาได้ ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ควรมีความรู้ด้านการแปลภาษาจีนกลางพอสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสามารถป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทันท่วงที

แนะนำวิธีปฏิบัติตัวก่อนนำเข้าชมสถานที่สำคัญเมื่อมัคคุเทศก์ต้องพานักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อันดับแรกที่ต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ คือ วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเข้าเยี่ยมชมอย่างเหมาะสม เช่น การใส่ชุดสุภาพเมื่อต้องไปวัดหรือสถานที่ราชการ การต่อแถวในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยลดภาพลักษณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามควรใช้ทักษะด้านการแปลภาษาจีนกลางสำหรับตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยดีและไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นอีกด้วย

สร้างความประทับใจก่อนกลับบ้านหากพบนักท่องเที่ยวที่น่ารักและปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้อง ควรรีบสร้างความประทับใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกนึกถึงและต้องการกลับมาเที่ยวประเทศไทยในโอกาสหน้า ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หรืออาจช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวพบปัญหาโดยไม่ตั้งใจ เช่น ลืมสิ่งของมีค่าไว้บนยานพาหนะ ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหันระหว่างท่องเที่ยว ดังนั้น ควรศึกษาการแปลภาษาจีนกลางไว้ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ไม่ติดขัดหากต้องติดต่อประสานงานในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หากสามารถสร้างความเข้มแข็งให้การท่องเที่ยวไทยด้วยการดูแลและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนปฏิบัติตัวได้ถูกต้องโดยไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ รวมถึงชาวไทยด้วยแล้ว แน่นอนว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยได้อีกขั้น รวมทั้งการเพิ่มทักษะให้มัคคุกเทศก์และผู้นำเที่ยวด้านการแปลภาษาจีนกลางให้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

บทความ ภาษาจีน