เทคนิคการเรียนรู้และทำความเข้าใจภาษาจีน

เทคนิคการเรียนรู้และทำความเข้าใจภาษาจีน
การศึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มต้นได้ด้วยการสื่อสารที่ดี
นอกจากเศรษฐกิจของจีนที่กำลังเติบโตมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การศึกษาที่จีนยังเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศจีนรุดหน้าไปมากกว่าชาติอื่น ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งชาวไทยต่างเพิ่มความสนใจและหันไปเรียนที่จีนแผ่นดินใหญ่ไม่แพ้การไปเรียนประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีน จึงมีความจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาจีนเบื้องต้น เช่น การทักทาย  หรือ การอ่านเวลาหรือวันที่ เป็นต้น จากนั้นเมื่อพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้นกระทั่งสามารถแปลภาษาจีนเป็นไทยได้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถใช้ชีวิตและสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น มาเรียนรู้เทคนิควิธีสื่อสารภาษาจีนที่ดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนตัดสินใจศึกษาต่อในประเทศจีน

เรียนรู้ภาษาจีนขั้นต้นเพื่อเป็นรากฐานที่ดี 
ภาษาเป็นสิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ก่อนศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของการศึกษา หากมีความเข้าใจภาษาในขั้นต้นเป็นอย่างดีแล้ว ก็ถือได้ว่ามีรากฐานที่แข็งแรงและส่งผลให้การศึกษาต่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ ก่อนศึกษาต่อที่ประเทศจีนอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแปลภาษาจีนเป็นไทยหรือไทยเป็นจีนในเอกสารสำคัญต่าง ๆ  รวมทั้งแนะนำการปรับตัวด้านการใช้ชีวิตก่อนเป็นนักเรียน นักศึกษาในประเทศจีน

สังเกตและปฏิบัติตามวิถีการใช้ชีวิตของชาวจีน
การศึกษาต่อต่างประเทศที่คุ้มค่า นอกจากเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองชอบแล้ว ยังต้องใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับประเทศที่ไปศึกษาต่อด้วยเช่นกัน หากสามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดใจและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไปจากประเทศของเราก็จะทำให้การศึกษาต่อเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้น การใช้ชีวิตเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีนคงไม่ใช่เพียงแค่การแปลภาษาจีนเป็นไทยได้อย่างเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณีเพิ่มเติมด้วย

เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในเบื้องต้นก่อนไปศึกษาต่อ เพราะการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้เรียนวิชาการในขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังทำให้ใช้ชีวิตประจำวันในต่างแดนได้อย่างสนุกสนานและเพิ่มความเข้าใจในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เรียนได้ดีกว่าที่คิด เพราะการใช้ชีวิตเพื่อศึกษาต่อจำเป็นต้องปรับใช้และประยุกต์ทักษะทั้ง 4 ด้านตามบริบทของสังคมให้เหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่การแปลภาษาจีนเป็นไทยหรือเข้าใจการสื่อสารในด้านที่อยากรู้เท่านั้น

เมื่อเริ่มต้นสื่อสารภาษาจีนได้ดีแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องและตรงตามความหมายที่แท้จริง เพราะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การแปลภาษาจีนเป็นไทยเพื่อความเข้าใจความหมายเพียงบางคำ แต่การสื่อสารที่ดีนั้นต้องสื่อความได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมความหมายที่จะสื่อสารออกไปให้ดี จึงจะทำให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์และทำให้ผู้รับสารกับผู้ส่งสารได้เข้าใจตรงกัน


บทความ ภาษาจีน