คำศัพท์สวนหลังบ้าน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สวนหลังบ้าน ภาษาอังกฤษ

สวนหลังบ้าน (Backyard Garden)

คำศัพท์เกี่ยวกับสวนหลังบ้าน ภาษาอังกฤษ(พร้อมคำอ่าน)

flower bed(เฟลา'เออะ เบด)แปลงปลูกดอกไม้
fruit picker(ฟรูท พิคเคอะ)ตะกร้อสําหรับเก็บผลไม้
sprinkler(สปริงเคลอะ)เครื่องฉีดน้ําสนามหญ้า
weed(วีด)วัชพืช
shed(เชด)โรงเก็บของ
tree(ทรี)ต้นไม้
wheelbarrow(วีลแบโร)รถเข็นล้อเดียว
seed(ซีด)เมล็ดพันธุ์พืช
grass(กราส)ต้นหญ้า
lawn(ลอน)สนามหญ้า
pest(เพสท)ศัตรูพืช
flower(เฟลาเออะ)ดอกไม้
dustbin(ดัสท์ บิน)ถังขยะ
ladder(แลด เดอะ)บันได
patio furniture(แพททิโอ เฟอร์นิเชอะ)ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม
flowerpot(เฟลา'เออะพอท)กระถางต้นไม้
bush(บูช)พุ่มไม้
vegetable plot(เวจทะเบิล ฟลอก)แปลงปลูกผัก
watering pot(วอเทอะริง ฟอก)ฝักบัวรดน้ำ
fertilizer(เฟอ ทีไลเซอะ)ปุ๋ย
lawn mower(ลอน โมเวอะ)เครื่องตัดหญ้า
pesticide(เพสทีไซด)ยาฆ่าแมลง
herbicide(เฮอ บีโซด)ยากําจัดวัชพืช
hammock(แฮม มัค)เปลญวน
hod(ฮ็อด)บังที่
pruning shears(พรุนนิง เชียร์ส)กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
grass shears(กราส เชียร์ส)กรรไกรตัดหญ้า
hoe(โฮ)จอบ
rake(เรค)คราด
spade(สเปด)เสียม, พลัว
axeแอคช)ขวาน
hosepipe(โฮชไพพ)สายยาง
garden tree(การ์เดน ทรี)ไม้ประดับ
hedge(เฮดจ)แนวพุ่มไม้

ดูคำศัพท์สวนหลังบ้าน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ